Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Wyczyść

.

Zgłaszając reklamację produktu, należy przesłać uszkodzony towar na adres sklepu stacjonarnego dołączając:

  • dowód zakupu (faktura od E-Tobak)
  • oraz dowód sprzedaży Klientowi (paragon lub faktura)
  • wraz z wypełnionym poniższym protokołem reklamacyjnym

UWAGA!!!

Reklamacje produktów bez poprawnie wypełnionego protokołu nie będą rozpatrywane.

Poprawnie wypełniony protokół reklamacyjny musi mieć wypełnione wszystkie pola

pobierz protokół reklamacyjny

REKLAMACJE

1. Reklamacja odbywa się na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. 
W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

4. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

5. Sprzedawca odpowiada za wady towaru jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem roku od wydania tego towaru Klientowi.

6. W razie wady towaru Klient najpóźniej w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia wady jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej wadzie na adres: E-TOBAK TOMASZ PODYMA ul. Mickiewicza 16/2, 46-200 Kluczbork. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis wady towaru oraz wskazać zakres roszczenia.

7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, klient może: żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, żądać usunięcia wady, żądać obniżenia ceny (klient jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona), odstąpić od umowy – jeśli wada jest istotna, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

9. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.

10. Klient odsyłający reklamowany towar do sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko/ nazwę firmy, numer NIP, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia towaru, nazwę towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży –oryginału lub kopii faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu.

11. Koszty poniesione przez klienta w związku z odesłaniem reklamowego towaru zostaną zwrócone przez sprzedawcę.

12. Reklamowany towar należy odesłać na adres: E-TOBAK TOMASZ PODYMA ul. Mickiewicz 16/2, 46-203 Kluczbork.

UWAGA!!!

Reklamacje produktów bez poprawnie wypełnionego protokołu nie będą rozpatrywane.

Poprawnie wypełniony protokół reklamacyjny musi mieć wypełnione wszystkie pola

pobierz protokół reklamacyjny

13. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

14. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu.

15. Bieg terminu, roszczenia o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku lat od dnia, w którym klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.