Uwaga!!!   od 7.07.2019 do 15.07.2019 zamówienia nie będą realizowane z powodu urlopu.

został dodany do Twojego koszyka
 Skontaktuj się z nami: +48 601 363 662, +48 601 363 151
E-mail: biuro@e-tobak.pl :: E-Tobak, hurtownia e-papierosów   
Zaloguj / Zarejestruj  

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

Z dnia 21.01.2015 r.

I INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy sklep do sprzedaży produktów wykorzystuje sieć internetową i działa pod adresem:www.e-tobak.pl/

2. Sklep prowadzi Tomasz Podyma prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

„E-TOBAK TOMASZ PODYMA” adres : ul. Podkowińskiego 15/6 , 46-200 KLUCZBORK, powiat kluczborski, woj. OPOLSKIE

NIP: 7511037835, REGON 531204527 wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej) oraz posiadający numer rejestrowy GIOŚ: E0019795WBW

3. Dane Kontaktowe: telefon: tel.1 +48 601 363 151 , tel.2 +48 601 363 662, e-mail: biuro@e-tobak.pl

Koszt połączenia zgodnie z Taryfą obowiązującą u danego operatora.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. Przed złożeniem zamówienia każdy klient ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem i jest związany jego postanowieniami.

5.Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

6. Sklep oferuje produkty wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

II ZASADY OGÓLNE

1. Zamówienia w sklepie mogą składać podmioty prowadzące działalność gospodarczą:

- osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnej, w tym osoby pełnoletnie,

- osoby prawne,

- jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną

2. Ilekroć Regulamin posługuje się pojęciem:

- Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.e-tobak.pl

- Sprzedawca – Tomasz Podyma, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą E-TOBAK z siedzibą w Kluczborku, ul. Podkowińskiego 15/6, 46-200 Kluczbork, NIP PL 751-103-78-35 REGON 531204527, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej) oraz posiadający numer rejestrowy GIOŚ: E0019795WBW

- Klienta: należy przez to rozumieć klienta, o którym mowa w ust. 1

- Regulamin: Regulamin Zakupów w Sklepie Internetowym

- produkt: każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu,

3. Umowy zawierane są wyłącznie w języku polskim i podlegają polskiemu prawu.

4.Obowiązuje treść Regulaminu z dnia złożenia zamówienia.

III SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. W zamówieniu Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe: nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby działającej w imieniu firmy, a także numer NIP, dokładny adres, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego, ewentualnie inny adres dla dostawy.

3. Dokonywanie zakupów poprzez wypełnienie formularza następuje wyłącznie po założeniu konta sklepowego:

- Dokonywanie zakupów po raz pierwszy:

W przypadku dokonywania zakupów po raz pierwszy koniecznym jest zarejestrowanie się na stronie internetowej Sklepu, co następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i akceptacji warunków Regulaminu Klientowi zostaje założone konto sklepowe.

- Kolejne zakupy:

W przypadku dokonywania zakupów po raz kolejny, Klient nie wypełnia już formularza zgłoszeniowego, lecz loguje się na stronie internetowej poprzez wpisanie loginu i znanego wyłącznie Klientowi hasła.

4. Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż wskazane w ust. 2 dane są prawidłowe i prawdziwe. Podanie wskazanych wyżej danych jest niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy. Podane dane stanowić będą jednocześnie dane do wystawienia faktury. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na identyfikację Klienta i odbiorcy produktu.

5. Po przyjęciu zamówienia Sklep potwierdza je pocztą elektroniczną. Po otrzymaniu e-maila, potwierdzającego złożenie zamówienia, Klient zobligowany jest do uwiarygodnienia zamówienia przez kliknięcie na zawarty w nim link. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 7 dni są automatycznie anulowane.

6. W przypadku potwierdzenia zamówienia w sposób opisany w ust. 5, Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie w ciągu 48 h w dni robocze od chwili złożenia zamówienia.

7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazuje opis złożonego zamówienia, dane Klienta oraz numer rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty oraz cenę całkowitą.

8. Jeśli w trakcie weryfikacji zamówienia okaże się, że zamówiony przez Klienta towar jest niedostępny, Sklep informuje e-mailem lub telefonicznie w ciągu 48 h w dni robocze od chwili złożenia zamówienia o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji. Zamówienie zostaje anulowane. Sklep może zaproponować Klientowi inny, pierwszy możliwy termin realizacji zamówienia na co Klient musi odrębnie wyrazić zgodę.

9. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź braku zapłaty.

10. W przypadku, gdy odmowa przyjęcia do realizacji dotyczy części produktów, Klient ma prawo wyboru czy wyraża wolę realizacji zamówienia w części dotyczącej dostępnych towarów czy rezygnuje z całego zamówienia. W tym celu Klient,  w ciągu 24 h winien wysłać e-mail zwrotny czy wyraża wolę realizacji części zamówienia czy rezygnuje z niego w całości. Brak informacji w ciągu 24 h, liczonych od dnia i godziny otrzymania e-maila z odmową realizacji całego zamówienia  traktuje się jako rezygnację z całego zamówienia. Po otrzymaniu maila zwrotnego od Klienta Sklep przesyła potwierdzenie o przyjęciu pozostałej części zamówienia do realizacji.

11. Terminy wskazane w Regulaminie  nie biegną w soboty i dni wolne od pracy.

12. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji na zasadach określonych na stronie internetowej www.e-tobak.pl.

13.Klient ma prawo wycofać złożone zamówienie w całości do momentu wysłania zamówionych produktów, o czym winien poinformować Sklep mailowo.

IV PŁATNOŚĆ

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu, są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT w stawce obowiązującej z dnia złożenia zamówienia) i wyrażone są w PLN. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

2. Strony wiąże cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, a także wprowadzania w nich zmian. Jednakże w każdym przypadku strony wiążą warunki zakupu z dnia złożenia przez Klienta zamówienia.

4. W Sklepie istnieje możliwość zapłaty za zakupiony produkt w następujący sposób:
a) przelewem przedpłata na konto bankowe,

5. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty na podany rachunek.

V SPOSÓB DOSTAWY

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

2. Dostawa następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej UPS, DHL, DPD.

3. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (daty i godziny), miejsca oraz sposobu płatności ze sprzedawcą, istnieje możliwość osobistego odbioru towaru. 

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi na stronie Sklepu.

5. Szacunkowy czas dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wynosi 24 - 48 godzin w dni robocze, z wyjątkiem zdarzeń losowych i działania tzw. "siły wyższej" (np. warunki atmosferyczne, zdarzenia losowe na drogach, strajki). W razie zaistnienia powyższych okoliczności, Klient będzie informowany telefonicznie lub mailowo o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia i jego przyczynach.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie towaru, jeśli wynika ono z błędnego lub niedokładnego adresu Klienta.

7. W przypadku nie odebrania przez Klienta towaru w uzgodnionym wcześniej miejscu i terminie bądź przesunięcia przez Klienta terminu dostarczenia towaru, do ceny końcowej towaru dodawane są także dodatkowe koszty transportu w zależności od obliczonych kosztów transportu.

8. Klient jest informowany o dacie dostawy mailowo lub telefonicznie.

9. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie bądź na adres e-mail.

VI REKLAMACJE

1. Reklamacja odbywa się na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

4. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

5. Sprzedawca odpowiada za wady towaru jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem roku od wydania tego towaru Klientowi.

6. W razie wady towaru Klient najpóźniej w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia wady jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej wadzie na adres: E-TOBAK TOMASZ PODYMA ul. Grunwaldzka 26, 46-203 Kluczbork. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis wady towaru oraz wskazać zakres roszczenia.

7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, klient może: żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, żądać usunięcia wady, żądać obniżenia ceny (klient jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona), odstąpić od umowy – jeśli wada jest istotna, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

9. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.

10. Klient odsyłający reklamowany towar do sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko/ nazwę firmy, numer NIP, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia towaru, nazwę towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży –oryginału lub kopii faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu.

11. Koszty poniesione przez klienta w związku z odesłaniem reklamowego towaru zostaną zwrócone przez sprzedawcę.

12. Reklamowany towar należy odesłać na adres: E-TOBAK TOMASZ PODYMA ul. Grunwaldzka 26, 46-203 Kluczbork.

13. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

14. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu.

15. Bieg terminu, roszczenia o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku lat od dnia, w którym klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.e-tobak.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, co w szczególności oznacza, że umieszczenie towaru na stronie internetowej nie oznacza jego dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

2.  Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Sklep zastrzega, że wszystkie informacje, zdjęcia towarów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Niedopuszczalne jest ich kopiowanie, rozpowszechnianie lub używanie do celów handlowych bez zgody osób, którym te prawa przysługują.

4. Sklep zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Jednocześnie Sklep jest zobowiązany do umieszczenia na stronie internatowej,  informacji o dacie wejścia w życie zmian do Regulaminu. Strony wiąże Regulamin o treści obowiązującej w dacie złożenia zamówienia. Klienci, którzy posiadają założone konto otrzymają niezwłocznie po wprowadzeniu zmian, na podany adres e-mail, informację o proponowanych zmianach w Regulaminie i przed złożeniem zamówienia będą dokonywali akceptacji nowej treści Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz o świadczeniu usług droga elektroniczną.

6. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby podmiotu prowadzącego Sklep.